Πιστοποίηση SA 8000

SA 8000

Το SA 8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και χρησιμεύει ως ελάχιστη απαίτηση για τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα. Το SA 8000 βασίζεται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Το πρότυπο SA8000 είναι το κορυφαίο πρόγραμμα κοινωνικής πιστοποίησης στον κόσμο. Το Πρότυπο SA8000 και το Σύστημα Πιστοποίησης παρέχουν ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς όλων των τύπων, σε οποιαδήποτε βιομηχανία και σε οποιαδήποτε χώρα, ώστε να ασκούν τις δραστηριότητές τους με τρόπο δίκαιο και αξιοπρεπή για τους εργαζόμενους και να αποδεικνύουν την προσήλωσή τους στα υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα. Δημιουργήθηκε από την SAI το 1997 ως η πρώτη αξιόπιστη κοινωνική πιστοποίηση και ηγείται του κλάδου για πάνω από 20 χρόνια.

SA 8000
SA 8000

Το πρότυπο SA8000

Το Πρότυπο SA8000 βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αξιοπρεπούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των συμβάσεων της ΔΟΕ και των εθνικών νόμων. Το πρότυπο SA8000 εφαρμόζει μια προσέγγιση των συστημάτων διαχείρισης στις κοινωνικές επιδόσεις και δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση και όχι στον έλεγχο τύπου λίστας ελέγχου.

Στοιχεία του προτύπου

Παιδική εργασία
Αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία
Υγεία και ασφάλεια
Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι & δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων
Διακρίσεις
Πειθαρχικές πρακτικές
Ώρες εργασίας
Αμοιβές
Σύστημα διαχείρισης