Τοπικοί Συνεργάτες

Σε μια προσπάθεια να κάνουμε τα οικολογικά είδη εστίασης προσβάσιμα και προσιτά σε όλη την Ελλάδα, αναζητούμε αποκλειστικούς συνεργάτες ανά Νομό για την μεταπώληση και διανομή των προΪόντων μας.

Με τον τρόπο αυτό οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση ή εξοικείωση με την τεχνολογία θα μπορούν να αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους με οικολογικές λύσεις εστίασης, άμεσα από τον τοπικό συνεργάτη.

Παρακαλω επικοινωνήστε μαζί μας για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συνεργασία μαζί με ένα σύντομο βιογαφικό της επιχείρησης σας.

    Αποδεχτείτε την πρόκληση και κάντε μια απλή και πρακτική συνεισφορά στην διατήρηση των φυσικών πηγών ενέργειας